Disclaimer

ถึงแม้ว่า BENTELER Distribution International GmbH จะพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ในเว็บไซต์นี้ แต่ BENTELER Distribution International GmbH จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงลิงค์เชื่อมโยงสำหรับการใช้งานโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเว็บไซต์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด  BENTELER Distribution International GmbH อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลนี้แต่อย่างใด  ลิงค์เชื่อมโยงในเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น การระบุลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ได้หมายความว่า BENTELER Distribution International GmbH  รับรองเว็บไซต์เหล่านั้น นอกจากนี้ BENTELER Distribution International GmbH จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมโยง หรือลิงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมโยง

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์  คุณสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาจากส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ แต่ต้องนำไปใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้า  ห้ามมิให้คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ หรือตีพิมพ์เนื้อหาที่ดาวน์โหลดโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก BENTELER Distribution International GmbH โดยเด็ดขาด  คุณตกลงว่าจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศความเป็นเจ้าของออกจากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์  BENTELER Distribution International GmbH จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าจะในการทำสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเอกสาร บริการ หรือข้อมูลจากเว็บไซต์นี้


Published by

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Phone: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@BENTELER.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Germany
Commercial register Düsseldorf (HRB 65758)
VAT registration number DE 812 866 606


Edited by

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Phone.: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@BENTELER.com
Internet agency: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg
© Copyright 2013, BENTELER Distribution GmbH. All rights reserved.